In Kampen is een ruim aanbod van onderwijs. Er is basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ook is in Kampen een Theologische Universiteit gevestigd.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is de verzamelnaam voor het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In Kampen zijn er openbare en bijzondere basisscholen als het om levensovertuiging gaat en verschillende onderwijsmethodes zoals Dalton, Jenaplan, Vrije school en Montessori. In Kampen zijn bijna 30 basisscholen. Voor het opgeven van je kind kun je contact opnemen met de desbetreffende school.

Kijk voor meer informatie: www.scholenopdekaart.nl

Brede Scholen

In en rond de Brede Scholen komen veel maatschappelijke functies samen, bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en instellingen die culturele activiteiten organiseren. De kracht van deze samenwerkende organisaties is, dat verschillende voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse activiteiten flexibel geschakeld kunnen worden met andere functies zoals opvoeding en maatschappelijk werk.

Voortgezet onderwijs

Na het afronden van de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo/gymnasium. Hiernaast bestaat het praktijkonderwijs.

In het vmbo stromen leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Wie de theoretische variant van het vmbo volgt, kan ook doorstromen naar de havo. De havo vormt een voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar je kunt ook doorstromen naar het vwo of het mbo. Het vwo is bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Met een hbo-diploma kun je ook naar het wo en met een vwo-diploma ook naar het hbo.

Naast het vmbo en het algemeen vormend onderwijs is er het praktijkonderwijs. Dit is gericht op de leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbo-diploma te halen. Het praktijkonderwijs bereidt voor op een baan in de regionale arbeidsmarkt.

In Kampen zijn 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd:

Almere College (openbaar)
Ichthus College (protestants-christelijk)
Pieter Zandt Scholengemeenschap (reformatorisch)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Een beroepsopleiding biedt een praktische en theoretische voorbereiding op het uitoefenen van een beroep. Het beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) en het algemeen voortgezet onderwijs. De regionale opleidingscentra (roc’s) en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs bieden beroepsonderwijs en volwasseneneducatie aan.

Zoek een passende mbo-opleiding op www.roc.nl.

Volwassenenonderwijs

Het onderwijs voor volwassenen is een tweede kans om een vak te leren of een diploma of een certificaat te halen. Dat kan zowel overdag als in de avonduren. De leeftijdsgrens is in principe 18 jaar. Het onderwijs voor volwassenen is onder andere te volgen in de regionale opleidingscentra (roc’s). In Kampen wordt het volwassenenonderwijs verzorgd door het Deltion college.

Passend onderwijs of extra aandacht in het onderwijs

Er zijn ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Kinderen met een handicap of gedragsprobleem hebben recht op een passende onderwijsplek. Scholen moeten een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan op:

* de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas
* een andere reguliere school in de regio
* het (voortgezet) speciaal onderwijs

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie hierover op:

Samenwerkingsverband primair onderwijs

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Fotocredits: Erik Wilderdijk fotografie & marnixschool.nl 
Deel deze pagina